Vanliga frågor om investering av solpaneler.

 

En guldfärgad cirkel med flera streck efter som symboliserar solkraft direkt

Är det tillräcklig många soltimmar i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.

Vilka fördelar medför solel för min fastighet?

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen av dina solpaneler, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive säljer ut på elnätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Genererar en solcellanläggning i Sverige el året runt?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så solenergi produktionen är mycket liten, eller ingen alls om man har snö på sin solcells anläggning. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Hur fungerar solceller tillsammans med fastighetens elsystem?

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Vilka faktorer påverkar elproduktionen från en solcellsanläggning?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av solcellsmodulens toppeffekt, mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Vad innebär kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden. Ibland står det kWt istället. Det står för kilowatt toppeffekt och betyder samma sak. Modulens toppeffekt är uppmätt vid tester i labbmiljö enligt standardiserade testmetoder.

Vad händer med en solcellsanläggning vid strömavbrott?

Nej/ja vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår. Så länge solen lyser är dock anläggningen strömförande.

Ja om du beställer ett system med On /Off Grid teknik med batterier som backupp.

Räcker solceller som enda energikälla för mitt hus?

Nej, du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning mot solen.

Påverkas lönsamheten stort utifrån vilket nätbolag jag har?

Nej

Behöver man betala någon avgift för att få sälja el?

Nej så länge du är mikroproducent.

Hur stor ersättning kan jag förvänta mig för den överskottsel jag säljer?

Totalt 1,2 till 1,8 kr beroende vart i Sverige din solanläggning finns.

Kan jag lagra min egen överskottsel?

Ja, i din elbil eller egna batterier.

Hur kan jag följa min egen produktion och mitt överskott?

Via din telefon eller dator.

Kan jag ansöka om elcertifikat?

Ja, och det är lönsammast för solanläggningar över 150kWp.

Hur går ett mätarbyte till?

Nätägaren ordnar det efter det att vi har skickat in färdiganmällan.

Vilka anmälningar och formella ansökningar behöver jag göra själv och vilka hjälper ni till med?

Vi hjälper dig med alla nödvändiga handlingar, du behöver bara ansöka ombygglov om din kommun kräver det.

Kan jag få någon skattereduktion i dagsläget?

Ja, Grön teknik Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion.

Hur mycket el får du producera?

Vid installation av en solcellsanläggning blir du automatiskt en elproducent. Det medför att elen som inte används säljs till elnätet. För att produktionen ska vara ekonomiskt lönsam klassas villaägare i de allra flesta fall som mikroproducenter. Det innebär bland annat att fastigheten inte får producera mer el än vad som används och att solcellsanläggningens effekt ska vara under 255 kilowatt vilket motsvarar cirka 1 445 m². Mikroproducenter behöver inte betala energiskatt och har rättighet till skattereduktion på överskottselen som elnätet tar emot.

Varför är estetik viktigt?

Solpaneler drar till sig uppmärksamhet från både grannar, vänner och framtida köpare av ditt hus eller företag. Estetiken på den nyckelfärdiga solanläggningen har stor betydelse för det framtida marknadsvärdet på din fastighet. Estetiskt tilltalande solpaneler lönar sig i längden. Du kommer troligen att se dina solpaneler varje dag, fakturan ser du bara en gång.

Varför är monteringen viktigt?

Eftersom solpanelerna har en effektgaranti på mellan 25 till 30 år och en livslängd på 40 till 50 år så är noggrant utfört underarbete ovärderligt, den ska hålla i 50 år. Kvalitén på våra montage höjer både din trygghet och din avkastning.

Den metodik som vi på Solkraft Direkt utvecklat under åren säkerställer att hela installationsförloppet utförs fackmannamässigt och med egna certifierade solcells montörer.

Vilka bidrag finns det för att finansiera installationen av solpaneler?

Det finns två typer av bidrag , men bara ett av stödsystemen kan utnyttjas. Staten kan ge ett investeringsstöd som täcker 20% av kostnaderna för hela installation. ROT-avdraget ligger på 9%. Det kan ta tid att få bidragen beviljade, men solcellsanläggningen kan monteras under väntetiden. Vid montering av solcellspaketen premium och exklusiv hjälper vi dig med bidragsansökan.

Hur stor avkastning ger en solcellsanläggning?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på vilka förutsättningar taket har. För en villaägare är avkastningen omkring 7-11% årligen. Företagare ha en något högre avkastning.

Hur förändras elräkningen efter en installation av solceller?

Utifrån beräkningar på våra egna solcellsanläggningar har vi konstaterat att våra elräkningar har sänkts med 84%. Vi summerade inkomsterna från elbolagen, nätbolagen, Energimyndigheten och Skatteverket. Därefter drogs utgiften för inköpt el och fasta kostnader av.

Hur mycket el producerar solceller?

En solcellsanläggning omvandlar omkring 16–22% av den inkommande solenergin till ström. I Sverige är solinstrålningen 800–1100 kilowattimmar per kvadratmeter, det betyder att på en kvadrat meter solpanel produceras 172 kWh/år. Faktorer som påverkar elproduktionen är mängden solstrålning, takets lutning och riktning, eventuell skugga och läge. Våra exklusiva paneler har en verkningsgrad på 22,3%, vilket producerar mest el per kvadratmetertakyta av våra befintliga solpaneler.

Vad krävs för att taket ska vara lämpligt för en solcellsanläggning?

Taket ska minst ha 30 m² fri yta för solcellerna samt ha väderstreck mot väst, öst eller syd. Solcellerna ska befinna sig på taket många år framöver och därför är det viktigt att montageytan är i gott skick. Vi hjälper dig att välja den bästa placeringen för din framtida solcellsanläggning.

Varför är det miljövänligt?

Solen räknas som en förnybar energikälla och den kommer förmodligen inte ta slut de närmsta fyra miljarder åren.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp och är underhållsfritt, däremot är tillverkningen av solceller energikrävande. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Vad är skillnaden på produktgaranti och effektgaranti?

Produktgarantin anger hur lång tid garantin för produktfel gäller. Effektgarantin handlar om hur bra effekt solcellen förväntas ha under de kommande åren. Med tiden kommer effekten degraderas med några procent.

Hur mycket får jag betalt för överskottsel?

Som mikroproducent kan du sälja din överskottsel till en elhandlare. Utöver ersättningen från elhandelsbolaget tillkommer nätnyttan, eventuell försäljning av elcertifikat, ursprungsgarantier samt skattereduktionen. Total ca 1.2-1.4 kr/kWh

Räkna fram aktuellt värde av överskottsel från din solcellsanläggning här prosument.se

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar likströmmen som solpanelerna producerar till växelström som används i fastigheten eller säljs ut på elnätet. I en solcellsanläggning är växelriktare den dyraste komponenten efter solpanelerna. Till skillnad från solpanelerna behöver växelriktaren en viss mängd underhåll. Garantitiden är mellan 5 och 20 år. Oftast placeras växelriktaren nära elcentralen för att kunna anslutas till fastighetens elsystem.

Vad är en optimerare?

Optimerare gör det möjligt att tekniskt anpassa solanläggningen på panelnivå. Komponenten maximerar varje panels produktion enskilt och reglerar produktionen om exempelvis en viss del av solanläggningen temporärt skuggas. Har fastighetens tak varierad lutning och vetter åt olika väderstreck är optimerare ett mycket bra verktyg för att höja elproduktionen. Varje solpanels elproduktion kan bevakas, vilket är en fördel om solcellsanläggningen producerar mindre än förväntat. Optimerare är inte obligatoriskt eller nödvändiga.

Vad är huvudsäkringen?

Huvudsäkringen är ett skydd. Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda där hemma. För att fastighetens elsystem inte ska överbelastas installeras en huvudsäkring. De vanligaste storlekarna för villa är 16A, 20A, 25A och den är viktigt vid bedömningen av hur stor solcellsanläggning som kan installeras.

Krävs bygglov vid installation av solpaneler?

För det mesta behövs inte bygglov, så länge solpanelerna installeras i takets riktning. Det finns förvisso några undantag, en del kommuner kräver bygglov och om fastigheten har förhöjd kulturskyddsklass är de vanligaste undantagen.

Behöver solcellsanläggningen rengöras?

Regn och vind räcker gott och väl som rengöringsmedel.

Vad är skillnaden på solpaneler och solfångare?

Solfångare producerar varmvatten medan solpaneler producerar el som i sin tur kan värma varmvatten, men också mycket annat.

Går det att kombinera bergvärme och solkraft?

Bergvärme sänker fastighetens energiförbrukning genom effektiv uppvärmning, men konsumtionen av el är fortfarande nödvändig. Det går utmärkt att placera en solcellsanläggning på ett hus med bergvärme som värmekälla.

Vad är överspänningsskydd och behövs det?

Överspänningsskydd skyddar din solanläggning mot överspänningar i nätet som tex åska. Vilket gör att din anläggning har en större chans att klara sig om det är mycket åskoväder.

Behöver man ha en nätverkskabel där växelriktaren monteras?

Det är alltid bra att ha en fast nätverkskabel vid växelriktaren då det alltid är den mest stabila uppkopplingen. Det finns vissa växelriktare som kan ansluta sig mot trådlöst nätverk om det inte går att lösa med en fast nätverkskabel. Om det inte finns något internet vid växelriktarens placering kan ett GSM nätverk monteras.la.

Kan solpanelerna monteras hela vägen från taknock till takfot?

Man kan men bör tänka på att monterar man panelerna hela vägen ner till takfot så kommer hängrännorna inte få full funktion och vatten kommer åka utanför. Snö kommer även lättare att åka ner. Det blir även högre vindlaster vilket man behöver ta hänsyn till.

Vart kan man montera växelriktaren?

Växelriktaren kan i de flesta fall monteras både utvändigt och invändigt, dock så rekommenderas det att man monterar den utomhus. Fördelar är att den får bättre kylning, man uppfyller kraftbolagen krav och bättre ur räddningstjänstens perspektiv.

Besiktar ni anläggningen efter montage?

Vi jobbar hela tiden efter våra montageregler och kollar av vårt arbete med våra egenkontroller. Efter varje installation kommer kunden få ett dokument med alla de tester och kontroller vi utför och vilka mätvärden som vi fick fram.

Var kan Solkraftdirekt installera solcellsanläggningar?

Vi har installerat många solceller i Sala, Västerås, Gävle, Uppsala, Avesta ,Borlänge, Örebro, Stockholm och vi kan installera i hela Sverige via våra samarbetspartners.

Vi hjälper dig att göra en god och
lönsam solaffär

Vår vision är att alla som vill, ska kunna vara självförsörjande på förnybar energi. Solen sparar pengar åt dig på 7 sätt:

  • 1 – Du köper mindre el.
  • 2 – Du säljer el.
  • 3 – Du får skattereduktion.
  • 4 – Du får elcertifikat.
  • 5 – Du får nätnytta.
  • 6 – Du får SolarCoin.

Har du fler solpanels funderingar?