Vanliga frågor

Vanliga frågor om solkraft.

Hur mycket el får du producera?

Vid installation av en solcellsanläggning blir du automatiskt en elproducent. Det medför att elen som inte används säljs till elnätet. För att produktionen ska vara ekonomiskt lönsam klassas villaägare i de allra flesta fall som mikroproducenter. Det innebär bland annat att fastigheten inte får producera mer el än vad som används och att solcellsanläggningens effekt ska vara under 255 kilowatt vilket motsvarar cirka 1 445 m². Mikroproducenter behöver inte betala energiskatt och har rättighet till skattereduktion på överskottselen som elnätet tar emot.

Varför är estetik viktigt?

Solpaneler dra till sig uppmärksamhet från både grannar, vänner och framtida köpare av ditt hus eller företag. Estetiken på den nyckelfärdiga solanläggningen har stor betydelse för det framtida marknadsvärdet på din fastighet. Estetiskt tilltalande solpaneler lönar sig i längden. Du kommer troligen att se dina solpaneler varje dag, fakturan ser du bara en gång.

Varför är monteringen viktigt?

Eftersom solpanelerna har en effektgaranti på mellan 25 till 30 år och en livslängd på 40 till 50 år så är noggrant utfört underarbete ovärderligt, den ska hålla i 50 år. Kvalitén på våra montage höjer både din trygghet och din avkastning.

Den metodik som vi på Solkraft Direkt utvecklat under åren säkerställer att hela installationsförloppet utförs fackmannamässigt och med egna certifierade montörer.

Vilka bidrag finns det för att finansiera installationen av solpaneler?

Det finns två typer av bidrag , men bara ett av stödsystemen kan utnyttjas. Staten kan ge ett investeringsstöd som täcker 20% av kostnaderna för hela installation. ROT-avdraget ligger på 9%. Det kan ta tid att få bidragen beviljade, men solcellsanläggningen kan monteras under väntetiden. Vid montering av solcellspaketen premium och exklusiv hjälper vi dig med bidragsansökan.

Hur går det till när överskottsel säljs till elnätet?

Som elproducent behöver du inte engagera dig i själva processen av elförsäljningen. En produktionsmätare installeras i huvudcentralen av din nätägare. Elen som inte används av fastigheten registreras av mätaren för att sedan automatiskt matas ut på elnätet. Beroende på vilken elleverantör du har kommer du få en viss summa betald för varje kilowattimme som din solanläggning levererar.

Hur stor avkastning ger en solcellsanläggning?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på vilka förutsättningar taket har. För en villaägare är avkastningen omkring 7-11% årligen. Företagare ha en något högre avkastning.

Hur förändras elräkningen efter en installation av solceller?

Utifrån beräkningar på våra egna solcellsanläggningar har vi konstaterat att våra elräkningar har sänkts med 84%. Vi summerade inkomsterna från elbolagen, nätbolagen, Energimyndigheten och Skatteverket. Därefter drogs utgiften för inköpt el och fasta kostnader av.

Hur mycket el producerar solceller?

En solcellsanläggning omvandlar omkring 16–22% av den inkommande solenergin till ström. I Sverige är solinstrålningen 800–1100 kilowattimmar per kvadratmeter, det betyder att på en kvadrat meter solpanel produceras 172 kWh/år. Faktorer som påverkar elproduktionen är mängden solstrålning, takets lutning och riktning, eventuell skugga och läge. Våra exklusiva paneler har en verkningsgrad på 22,3%, vilket producerar mest el per kvadratmetertakyta av våra befintliga solpaneler.

Vad krävs för att taket ska vara lämpligt för en solcellsanläggning?

Taket ska minst ha 30 m² fri yta för solcellerna samt ha väderstreck mot väst, öst eller syd. Solcellerna ska befinna sig på taket många år framöver och därför är det viktigt att montageytan är i gott skick. Vi hjälper dig att välja den bästa placeringen för din framtida solcellsanläggning.

Varför är det miljövänligt?

Solen räknas som en förnybar energikälla och den kommer förmodligen inte ta slut de närmsta fyra miljarder åren.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp och är underhållsfritt, däremot är tillverkningen av solceller energikrävande. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Vad är standard-paneler?

Våra standardpaneler är polykrystalina och det betyder att cellerna har kristaller av flera olika typer. Det gör solcellerna kostnadseffektiva men också mindre effektiva vid elproduktionen. Ytan har en spräcklig färgstruktur och är blåskimrande. Produkt garanti är 10 år och effektgaranti är 25 år.

Vad är premium-paneler?

Premiumpanelerna kallas monokrystallina och har en hög verkningsgrad. Ytan är homogent svart såsom ramverket. Om både högeffektiva och snygga paneler önskas så är premiumpaneler ett bra alternativ. Produktgaranti är 10 år och effektgaranti är 25 år.

Vad är exklusiva paneler?

De exklusiva panelerna har en mycket fin estetik. Panelen är bara 6 millimeter tjock och saknar både ramar och baksida. Den är högeffektiv och har en lång produktgaranti på 30 år och effektgaranti är lika lång 30år.

Vad är skillnaden på produktgaranti och effektgaranti?

Produktgarantin anger hur lång tid garantin för produktfel gäller. Effektgarantin handlar om hur bra effekt solcellen förväntas ha under de kommande åren. Med tiden kommer effekten degraderas med några procent.

Hur mycket får jag betalt för överskottsel?

Som mikroproducent kan du sälja din överskottsel till en elhandlare. Utöver ersättningen från elhandelsbolaget tillkommer nätnyttan, eventuell försäljning av elcertifikat, ursprungsgarantier samt skattereduktionen. Total ca 1.2-1.4 kr/kWh

Räkna fram aktuellt värde av överskottsel från din solcellsanläggning här prosument.se

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar likströmmen som solpanelerna producerar till växelström som används i fastigheten eller säljs ut på elnätet. I en solcellsanläggning är växelriktare den dyraste komponenten efter solpanelerna. Till skillnad från solpanelerna behöver växelriktaren en viss mängd underhåll. Garantitiden är mellan 5 och 20 år. Oftast placeras växelriktaren nära elcentralen för att kunna anslutas till fastighetens elsystem.

Vad är en optimerare?

Optimerare gör det möjligt att tekniskt anpassa solanläggningen på panelnivå. Komponenten maximerar varje panels produktion enskilt och reglerar produktionen om exempelvis en viss del av solanläggningen temporärt skuggas. Har fastighetens tak varierad lutning och vetter åt olika väderstreck är optimerare ett mycket bra verktyg för att höja elproduktionen. Varje solpanels elproduktion kan bevakas, vilket är en fördel om solcellsanläggningen producerar mindre än förväntat. Optimerare är inte obligatoriskt eller nödvändiga.

Vad är huvudsäkringen?

Huvudsäkringen är ett skydd. Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda där hemma. För att fastighetens elsystem inte ska överbelastas installeras en huvudsäkring. De vanligaste storlekarna för villa är 16A, 20A, 25A och den är viktigt vid bedömningen av hur stor solcellsanläggning som kan installeras.

Krävs bygglov vid installation av solpaneler?

För det mesta behövs inte bygglov, så länge solpanelerna installeras i takets riktning. Det finns förvisso några undantag, en del kommuner kräver bygglov och om fastigheten har förhöjd kulturskyddsklass är de vanligaste undantagen.

Behöver solcellsanläggningen rengöras?

Regn och vind räcker gott och väl som rengöringsmedel.

Vad är skillnaden på solpaneler och solfångare?

Solfångare producerar varmvatten medan solpaneler producerar el som i sin tur kan värma varmvatten, men också mycket annat.

Går det att kombinera bergvärme och solkraft?

Bergvärme sänker fastighetens energiförbrukning genom effektiv uppvärmning, men konsumtionen av el är fortfarande nödvändig. Det går utmärkt att placera en solcellsanläggning på ett hus med bergvärme som värmekälla.

Var kan Solkraftdirekt installera solcellsanläggningar?

Vi har installerat många solceller i Sala, Västerås, Gävle, Uppsala, Avesta ,Borlänge, Örebro, Stockholm och vi kan installera i hela Sverige via våra samarbetspartners.

Varför är estetik viktigt?

Solpaneler dra till sig uppmärksamhet från både grannar, vänner och framtida köpare. Estetiken på den nyckelfärdiga solanläggningen har stort betydelse för framtida marknadsvärde på din fastighet. Estetisk tilltalande solpaneler lönar sig i längden.