Integritetspolicy

Navigation

De vanligaste funktionerna når du direkt från startsidorna för respektive ingång, till exempel Privat. Du kommer vidare genom de menyer som finns på de flesta sidor. Pilar vid menyn visar om det finns undersidor, klicka på pilen för att navigera nedåt i menyn, välj att gå till en sida genom att klicka på namnet.

Sidans längd och scrollning

För att webbplatsen ska vara lättare att använda i mobilen har vi valt att minska antalet sidor och istället göra vissa sidor längre. Det innebär att du kan behöva scrolla ner för att se allt innehåll.

Teknisk information

Webbplatsen är byggd för att fungera bäst i nyare versioner av Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari. I äldre webbläsare, till exempel Internet Explorer 8, kan utseendet och funktionen påverkas.

Skärmupplösning

Vår webbplats använder responsiv webbdesign, vilket innebär att webbplatsen anpassar sig efter besökarens skärmstorlek. Syftet är att bland annat anpassa innehållet efter de allt mer mobila användarna och att du aldrig ska behöva scrolla i sidled.

Textstorlek

Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att trycka Ctrl+ för att öka textstorlek och Ctlr- för att minska. Justeringen slår igenom på alla webbplatser du besöker.

Personuppgifter och integritet

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att stärka det personliga integritetsskyddet, skapa enhetliga regler, möta teknikens förändringar samt underlätta handel inom EU. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat våra riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Solkraft Direkt värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt att du, oavsett om du är kund, anställd eller har någon annan relation med Solkraft Direkt, kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och därför vill vi förklara hur vi samlar in och behandlar din personliga information samt dina rättigheter relaterat till behandlingen. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex. kan bilder som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Solkraft Direkt är personuppgiftsansvarig för företagets och dotterbolagens behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Om dina personuppgifter behandlas kommer du få skriftlig information om:

 • vilka kategorier av uppgifter om dig som behandlas
 • varifrån uppgifterna är hämtade
 • ändamålen med behandlingen
 • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut
 • förekomsten av automatiserade beslutsfattande, inbegripen profilering
 • om personuppgifterna överförs till tredje land (ett land utanför EU/EES-samarbetet)
 • om möjligt den förutsedda perioden som personuppgifter kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna period
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Vi kommer att informera dig om så är fallet.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är kund hos Solkraft Direkt kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

För att begära rättelse skicka in blanketten Begäran till Solkraft Direkt om rättelse eller begränsning av personuppgift
Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av t.ex. sociala medier.

Vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis komma från bokförings- och skattelagstiftning, arkivlagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Rätt att neka din begäran kan också vara nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Du har även möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, mejl och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via mejl, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler, vilket du gör genom att kontakta Kundcenter.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

De personuppgifter som du kan få ut eller överförda är de som du har själv lämnat till oss eller som har skapats utifrån ditt nyttjande av våra produkter eller tjänster.

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Personnummer
 • Mätarställningar
 • Förbrukningar

Vem kontaktar jag vid frågor om dataskydd?

Du kan kontakta Solkraft Direkt kundcenter på telefon 010 196 00 30 eller mejla Solkraft Direkt dataskyddsombud på info@solkraftdirekt.se