12 Fördelar och Nackdelar med Solenergi

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig utav solenergi?

Solenergi blir allt populärare i hela världen som en ren, förnybar energikälla. I takt med att vår globala befolkning växer och efterfrågan på effektiva lösningar för att hantera klimatförändringarna ökar, erbjuder solenergi ett attraktivt alternativ med många fördelar jämfört med traditionella energikällor som gas eller kol.

Det är av största vikt att förstå både de potentiella fördelarna och nackdelarna med denna teknik innan du investerar i solenergi för ditt eget hem eller för ditt företag. I det här artikeln går vi igenom 12 fördelar och nackdelar med att använda solenergi så att du kan fatta ett välgrundat beslut om det är rätt för dig.

Vad finns det då för fördelar med att använda sig utav solenergi?

Det finns 6 bra fördelar med solenergi.

 1. Förnybar energikälla
 2. Minskade energiräkningar
 3. Solpaneler är Miljövänliga
 4. Ökar värdet på fastigheten
 5. Underhållsfria och tysta
 6. Kan generera både el eller värme

 

1. Förnybar energikälla

Förnybar energikälla: Solenergi är en outtömlig, förnybar resurs som kan utnyttjas i alla områden av världen och är tillgänglig varje dag.

Den kanske största fördelen med solenergi är att det är en förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några nämnvärda koldioxidutsläpp efter att solpanelerna har monterats på taket. Dessutom kommer solenergi aldrig att ta slut, åtminstone inte på några miljarder år framöver.

Att producera solel i Sverige beräknas enligt Vattenfall släppa ut 28 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh. Det är betydligt lägre jämfört med den nordiska elmixen (125 g CO2-ekv/kWh) och den europeiska elmixen (337 g CO2-ekv/kWh).

Solenergi är verkligen en fantastisk och hållbar energikälla för framtiden! Om vi skulle kunna omvandla all solenergi som träffar jorden under två timmar, skulle vi kunna täcka hela världens energibehov under ett helt år! Tekniken för att göra detta finns inte riktigt ännu, men vi har kommit en bit på väg. Solens strålar träffar hela tiden vår jord och översköljer den med ljusenergi och värmeenergi. Dessa kan vi idag ta vara på med hjälp av solceller och solfångare. Solenergi används ofta som ett samlingsnamn för både solel från solceller och solvärme från solfångare.

2. Minskade energiräkningar

Minskade energiräkningar: Genom att du använder det du själv producerar genom dina solpaneler kommer du att minska dina elräkningar.

Solceller är en fantastisk investering som både är miljövänlig och ekonomiskt lönsam. Att investera i solceller ger normalt en återbetalningstid på 8 – 15 år, men solpanelerna har en garanti från solpanels leverantören på ca. 25 år. Det betyder att all inkomst efter återbetalningstiden är ren vinst.

3. Solpaneler är miljövänliga

Solpaneler är miljövänliga: Solenergi är ett sätt att minska koldioxidutsläppen och minska den globala uppvärmningen.

Solenergin släpper inte ut koldioxid eller andra föroreningar som påverkar atmosfären. Dessutom finns det nästan inga skadliga ämnen som släpps ut i miljön när vi använder solenergi för att tillgodose våra energibehov.

4. Ökar värdet på fastigheten

Öka värdet på din fastighet genom solpaneler: Solpaneler ökar värdet på din fastighet med mellan ca. 8 %. Förutom att solcellerna genererar lönsam elproduktion, bidrar en solcellsanläggning också till att öka värdet på huset. Enligt en studie från 2019 utförd av Axel Bolin, ökar värdet på en svensk villa i genomsnitt med cirka 300 000 kronor med solceller installerade, motsvarande ungefär 40 000 kronor per installerad kWp.

Samtidigt påverkar inte solcellerna taxeringsvärdet på bostaden och installationen, inklusive material, är avdragsgill vid bostadsförsäljning. Mer information om detta finns på vår sida om hur fastigheter ökar i värde vid solcellsinstallationer.

5. Underhållsfria och tysta

Solpaneler är i stort sett underhålls fria: Solenergisystem kräver inte mycket underhåll. Du skall helst inte röra dem alls det som hamnar på dem kommer att självmant ramla/blåsa av genom alla de olika väder vi har i Sverige.

6. Kan generera både el eller värme

Solenergi kan generera både el eller värme beroende på ditt syfte och vad du har för behov: Du kan generera el (fotovoltaik) eller värme (soltermisk) med hjälp av solenergi.

 

Vad finns det då för nackdelar med att använda sig utav solenergi?

Det finns 6 nackdelar med att nyttja solenergi.

 1. Att utvinna solenergi på kvällar och under vintern är en utmaning
 2. Finns ingen kostnadseffektiv metod för att lagra solenergi
 3. Investeringskostnaden för solenergi är hög
 4. Solceller kräver mycket plats
 5. Oförutsägbara väderförhållanden kan påverka produktionen
 6. Solpanels placeringen påverkar dess effektivitet

 

Drönar vy över Arboga stad

1. Att utvinna solenergi på kvällar och under vintern är en utmaning

Svårt att generera solenergi när solen inte skiner: För att generera solel genom solceller krävs solljus, vilket innebär att solen måste skina. Solen skiner som starkast mitt på dagen. Utöver dygnsvariationer skiljer sig även elproduktionen över året. Under vintern (november – februari) producerar solceller vanligtvis mindre än 10% av den totala årsproduktionen. Detta gör att det är svårt att bli helt självförsörjande.

2. Finns ingen kostnadseffektiv metod för att lagra solenergi

Eftersom produktionen av solel varierar under året, behöver vi hitta sätt att lagra solenergi för att kunna bli mer självförsörjande. Tyvärr är det i dagslägen fortfarande väldigt dyrt att investera i att energilagra genom solcellsbatterier, men fullt möjligt och det hittas på nya tekniska läsningar hela tiden så vi är inte så långt borta från att kunna göra det ekonomiskt försvarbart att lagra energi i batterier.

3. Investeringskostnaden för solenergi är hög, men ger långsiktiga fördelar

En av de stora nackdelarna med solkraft är den höga initiala investeringskostnaden för solceller på fastigheter. För en solcellsanläggning på 22 kWp kostar det cirka 243, 000 kronor, inklusive installation av solpanelerna. Som privatperson kan du söka om solcellsbidrag det går tyvärr inte i dagsläget för företagare och bostadsrättsföreningar. Läs gärna mer om reglerna för solcellsbidrag här. En solcells anläggning har en hög engångskostnad men med långsiktiga fördelar med låga energikostnader och potentiella intäkter om du säljer din överskotts elproduktion. Så på lång sikt så är det en mycket lönsam affär att investera i solpaneler till din fastighet.

Fastighet med många solpaneler på taket. Ligger i Kvicksund, Västmanland

4. Solceller kräver mycket plats

Även om solpaneler på taket inte stör någon, tar kommersiella solcellsanläggningar upp mycket utrymme i jämförelse med andra energislag.

Ett vindkraftverk med en 2 MegaWatts-turbin producerar uppskattningsvis ca 6 000 000 kWh per år. För att producera samma mängd energi krävs det ungefär 20 000 solpaneler med 300 Watts effekt. Detta motsvarar en yta på ungefär sex fotbollsplaner som är fyllda med solceller.

5. Oförutsägbara väderförhållanden kan påverka produktionen

Ett solcellssystem påverkas av vädret, effektiviteten sjunker på molniga och regniga dagar. Solceller behöver solljus för att samla solenergi. Det betyder att dagar med mycket moln och regn kan påverka energiproduktionen märkbart. Kom också ihåg att produktionen är noll under natten när solen inte lyser.

6. Solpanels placeringen påverkar dess effektivitet

Vilket vädersträck dina solpaneler är monterade påverkar dess effektivitet, dvs hur mycket sol som har möjlighet att skina på dem under dagen. Har du måna höga träd eller andra fastigheter som skuggar solcellernas placering så påverkar det också så klart dess produktivitet av el.

Pengar som seglar ned på en solpanel

Sammanfattningsvis

Nu när du har läst lite om fördelar och nackdelarna med att investera i solenergi så kanske du kan hålla med om att de negativa aspekterna kanske inte är så negativa i längden. Eller vad tycker du?

– Njae kanske inte, i alla fall inte avgörande till att det inte är värt att investera i en solpanels anläggning. För fortfarande överväger fördelarna de nackdelar som finns. Solenergi ger tyngre argument för dess fördelar som klimatvänlighet, lågt underhåll, självförsörjning, fastighetsvärde ökning med flera positiva argument för solenergins fördelar. Funderar du på vad är solkraft egentligen så kan du läsa den här artikeln som förklarar mer ingående vad solkraft är för något.

Genom att utföra en solcellsinstallation på din fastighet så kommer du att kunna producera en stor del av fastighetens behov av elektricitet själv. Den elektricitet som du inte själv använder säljer du på elmarknaden, vilket innebär att du bidrar till att fler använder grön el. Att köpa och installera solceller är idag en ganska enkel process som också går relativt snabbt. Efter att man har valt ut en leverantör av sina solceller så går installationen fort, oftast inom några veckor, och därefter så kan man direkt producera sin egen elektricitet.

Vill du ha en gratis offert och diskutera din förutsättningar i en investering av solpaneler till din fastighet så hör gärna av dig till oss på Solkraft Direkt